Commit 00fc9c15 authored by AMOS Bot's avatar AMOS Bot
Browse files

Automatically generated installer lang files

parent 6dd3e92f
......@@ -31,4 +31,6 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
$string['cannotfindcomponent'] = 'کامپوننت پیدا نشد';
$string['cannotsavemd5file'] = 'نمی‌توانم فایل md5 را ذخیره کنم';
$string['cannotsavezipfile'] = 'نمی‌توانم فایل ZIP را ذخیره کنم';
$string['missingrequiredfield'] = 'بعضی از فیلدهای ضروری خالی است';
......@@ -40,7 +40,7 @@ $string['cannotsavezipfile'] = 'Nevar saglabāt ZIP failu';
$string['cannotunzipfile'] = 'Nevar atzipot failu';
$string['componentisuptodate'] = 'Komponents atbilst visjaunākajai versijai.';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Lejupielādētā faila pārbaudes rezultāts nesekmīgs.';
$string['invalidmd5'] = 'Nederīgs md5';
$string['invalidmd5'] = 'Pārbaudītais mainīgais bija nepareizs - mēģiniet vēlreiz';
$string['missingrequiredfield'] = 'Trūkst kāda nepieciešamā lauka';
$string['wrongdestpath'] = 'Nepareizs mērķa ceļš.';
$string['wrongsourcebase'] = 'Nepareiza avota URL bāze.';
......
......@@ -39,6 +39,7 @@ $string['dataroot'] = 'Datu direktorijs';
$string['dbprefix'] = 'Tabulu prefikss';
$string['dirroot'] = 'Moodle direktorijs';
$string['environmenthead'] = 'Vides pārbaude...';
$string['errorsinenvironment'] = 'Vides pārbaude neizdevās!';
$string['installation'] = 'Instalēšana';
$string['langdownloaderror'] = '“{$a}” valodas pakotne diemžēl netika instalēta. Instalēšana tiks turpināta angļu valodā.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>Pašlaik iestatītais PHP atmiņas apjoma ierobežojums jūsu serverī ir {$a}.</p>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment