Commit d7e09cb9 authored by Dan Poltawski's avatar Dan Poltawski
Browse files

Merge branch 'install_master' of https://git.in.moodle.com/amosbot/moodle-install

parents 56302d48 255f2f0b
......@@ -46,7 +46,8 @@ $string['dmlexceptiononinstall'] = '<p>Došlo k chybě databáze [{$a->errorcode
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Selhala kontrola staženého souboru';
$string['invalidmd5'] = 'Ověření selhalo - zkuste to znovu';
$string['missingrequiredfield'] = 'Chybí některé z povinných polí';
$string['remotedownloaderror'] = 'Stahování komponenty na váš server selhalo. Prověřte nastavení proxy. Vřele doporučujeme PHP rozšíření cURL.<br /><br />Nyní musíte stáhnout soubor <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> ručně, překopírovat jej do "{$a->dest}" na vašem serveru a tam jej rozbalit.';
$string['remotedownloaderror'] = '<p>Stahování komponenty na váš server selhalo. Prověřte nastavení proxy. Vřele doporučujeme PHP rozšíření cURL.</p>
<p>Nyní musíte stáhnout soubor <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> ručně, překopírovat jej do "{$a->dest}" na vašem serveru a tam jej rozbalit.</p>';
$string['wrongdestpath'] = 'Chybné cílové umístění';
$string['wrongsourcebase'] = 'Chybné URL zdrojového serveru';
$string['wrongzipfilename'] = 'Chybné jméno souboru ZIP';
......@@ -30,6 +30,6 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
$string['parentlanguage'] = 'fr';
$string['parentlanguage'] = '';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Lengadocian';
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment