Commit c51a5056 authored by Sara Arjona's avatar Sara Arjona
Browse files

Merge branch 'install_master' of https://git.in.moodle.com/amosbot/moodle-install

parents 8eab098f 11826cc8
......@@ -30,6 +30,7 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
$string['language'] = 'Език';
$string['moodlelogo'] = 'Лого на Moodle';
$string['next'] = 'Още';
$string['previous'] = 'Обратно';
$string['reload'] = 'Презареждане';
......@@ -29,15 +29,19 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Nie je možné vytvoriť adresár pre jazykové súbory.';
$string['cannotcreatedboninstall'] = '<p>Nie je možné vytvoriť databázu.</p>
<p>Zadaná databáza neexistuje a používateľ nemá oprávnenie pre vytvorenie databázy.</p>
<p>Administrátor portálu by mal overiť konfiguráciu databázy.</p>';
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Nie je možné vytvoriť priečinok pre jazykové súbory';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Nie je možné vytvoriť dočasný adresár.';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Nie je možné stiahnuť komponenty.';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Nie je možné stiahnuť súbor ZIP.';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Komponent nenájdený.';
$string['cannotsavemd5file'] = 'Nie je možné uložiť súbor MD5.';
$string['cannotsavezipfile'] = 'Nie je možné uložiť súbor ZIP.';
$string['cannotunzipfile'] = 'Nie je možné dekomprimovať súbor.';
$string['cannotunzipfile'] = 'Nie je možné dekomprimovať súbor';
$string['componentisuptodate'] = 'Komponent je aktuálny.';
$string['dmlexceptiononinstall'] = '<p>Došlo k chybe databázy [{$a->errorcode}].<br />{$a->debuginfo}</p>';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Kontrola stiahnutého súboru bola neúspešná';
$string['invalidmd5'] = 'Kontrolovaná premenná bola nesprávna - skúste znova';
$string['missingrequiredfield'] = 'Chýba niektoré z povinných polí';
......
......@@ -36,7 +36,7 @@ $string['cannotcreatelangdir'] = 'Det går inte att skapa lang-katalogen';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Det går inte att skapa temp-katalogen';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Kan inte ladda ned komponenter';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Kan inte ladda ned ZIP-fil';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Det går inte att hitta komponent';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Hittar inte komponenten';
$string['cannotsavemd5file'] = 'Det går inte att spara md5-fil';
$string['cannotsavezipfile'] = 'Det går inte att spara ZIP-fil';
$string['cannotunzipfile'] = 'Det går inte att packa upp fil';
......@@ -46,6 +46,6 @@ $string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Kontrollen av den nedladdade filen missl
$string['invalidmd5'] = 'Kontrollvariabeln var felaktig - försök igen';
$string['missingrequiredfield'] = 'Det saknas några obligatoriska fält';
$string['remotedownloaderror'] = 'Nedladdningen av en komponent till din server misslyckades. Vänligen verifiera inställningar för proxy. <br /><br />Du måste ladda ner <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> filen manuellt, kopiera den till "{$a->dest}" på din server och packa upp den där.';
$string['wrongdestpath'] = 'Fel sökväg';
$string['wrongdestpath'] = 'Fel målsökväg';
$string['wrongsourcebase'] = 'Fel bas-URL till källan';
$string['wrongzipfilename'] = 'Fel namn på ZIP-filen';
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment