Commit ab1207e8 authored by AMOS Bot's avatar AMOS Bot

Automatically generated installer lang files

parent 2c249dbe
......@@ -47,5 +47,5 @@ $string['invalidmd5'] = 'Kontrollvariabeln var felaktig - försök igen';
$string['missingrequiredfield'] = 'Det saknas några obligatoriska fält';
$string['remotedownloaderror'] = 'Nedladdningen av en komponent till din server misslyckades. Vänligen verifiera inställningar för proxy. <br /><br />Du måste ladda ner <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> filen manuellt, kopiera den till "{$a->dest}" på din server och packa upp den där.';
$string['wrongdestpath'] = 'Fel målsökväg';
$string['wrongsourcebase'] = 'Fel bas-URL till källan';
$string['wrongsourcebase'] = 'Felaktig käll- URL rot';
$string['wrongzipfilename'] = 'Fel namn på ZIP-filen';
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment