Commit a4943909 authored by AMOS Bot's avatar AMOS Bot
Browse files

Automatically generated installer lang files

parent 7755a09f
......@@ -41,5 +41,5 @@ $string['cliunknowoption'] = 'Aukera ezezagunak:
Mesedez, erabili --help aukera.';
$string['cliyesnoprompt'] = 'idatzi b (bai esateko) edo e (ez esateko)';
$string['environmentrequireinstall'] = 'derrigorrezkoa da instalatuta eta gaituta izatea';
$string['environmentrequireversion'] = '{$a->needed} bertsioa beharrezkoa da eta zu {$a->current} ari zara egikaritzen';
$string['environmentrequireversion'] = '{$a->needed} bertsioa beharrezkoa da eta zu {$a->current} ari zara exekutatzen';
$string['upgradekeyset'] = 'Eguneraketa-kodea (utzi hutsik kodea erabili nahi ez baduzu)';
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment