Commit 897015a0 authored by Eloy Lafuente's avatar Eloy Lafuente
Browse files

Merge branch 'install_master' of git://github.com/amosbot/moodle

parents 80f01595 35298634
......@@ -31,5 +31,6 @@
$string['clianswerno'] = 'Не';
$string['cliansweryes'] = 'Да';
$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Неправилна стойност. Моля опитайте отново';
$string['clitypevalue'] = 'Тип стойност';
$string['environmentrequireinstall'] = 'Трябва да бъде инсталиран и разрешен';
$string['environmentrequireversion'] = 'Необходима е версия {$a->needed} а Вие имате {$a->current}';
......@@ -30,3 +30,4 @@
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Не може да създаде временна директория';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Не можа да намери компонент';
$string['remotedownloaderror'] = 'Изтеглянето на компонента към вашия сървър пропадна, проверете настройките на proxy, препоръчително е PHP разширението cURL.<br /><br />Вие трябва ръчно да изтеглите файла <a href="{$a->url}">{$a->url}</a>, да го копирате в директория {$a->dest} на вашия сървър и да го разархивирате там.';
......@@ -38,6 +38,7 @@ $string['dataroot'] = 'Директория за данни';
$string['dbprefix'] = 'Представка на таблиците';
$string['dirroot'] = 'Директория на Moodle';
$string['installation'] = 'Инсталиране';
$string['langdownloaderror'] = 'За съжаление езикът "{$a}" не може да бъде изтеглен. Инсталирането ще продължи на английски.';
$string['paths'] = 'Пътища';
$string['pathshead'] = 'Потвърждаване на пътищата';
$string['pathssubdataroot'] = 'Тази директория е място, където Moodle, записва качваните файлове. Тази директория трябва да е достъпна за четене И ЗА ЗАПИС от потребителя на интернет сървъра (обикновено \'nobody\' или \'apache\'), но не трябва да е достъпна пряко през Интернет. Инталаторът ще се опита да създаде директорията, ако тя не съществува.';
......
......@@ -31,7 +31,7 @@
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Не удается создать каталог языка';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Не удается создать временный каталог';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Невозможно загрузить компоненты.';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Не удалось загрузить ZIP файл';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Не удалось загрузить ZIP-файл';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Не удалось найти компонент';
$string['cannotsavemd5file'] = 'Не удалось сохранить MD5-файл';
$string['cannotsavezipfile'] = 'Не удалось сохранить ZIP-файл';
......@@ -40,6 +40,7 @@ $string['componentisuptodate'] = 'Компонент не нуждается в
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Ошибка проверки загруженного файла';
$string['invalidmd5'] = 'Некорректная md5';
$string['missingrequiredfield'] = 'Отсутствуют некоторые обязательные поля';
$string['remotedownloaderror'] = 'Не удалось загрузить компонент на сервер, проверьте настройки прокси-сервера, настоятельно рекомендуется установка расширения cURL языка PHP.<br /> <br />Вам следует вручную загрузить файл по ссылке <a href="{$a->url}">{$a->url}</a>, скопировать его в папку "{$a->dest}" на своём сервере и там его распаковать.';
$string['wrongdestpath'] = 'Ошибочный путь назначения';
$string['wrongsourcebase'] = 'Ошибочный источник базового URL';
$string['wrongzipfilename'] = 'Неверное имя ZIP-файла';
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment