Commit 66d96025 authored by AMOS Bot's avatar AMOS Bot

Automatically generated installer lang files

parent 90ceeab2
......@@ -37,3 +37,5 @@ $string['cannotcreatetempdir'] = 'Kan nie tydelike gids skep nie';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Kan nie komponente aflaai nie';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Kan nie ZIP-lêer aflaai nie';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Kan nie komponent vind nie';
$string['cannotsavemd5file'] = 'Kan nie md5-lêer stoor nie';
$string['cannotsavezipfile'] = 'Kan nie ZIP-lêer stoor nie';
......@@ -55,7 +55,7 @@ $string['pathserrcreatedataroot'] = 'A telepítő nem tudja létrehozni az adatk
$string['pathshead'] = 'Útvonalak megerősítése';
$string['pathsrodataroot'] = 'Az adatok gyökérkönyvtára nem írható.';
$string['pathsroparentdataroot'] = 'A felettes könyvtár ({$a->parent}) nem írható. A telepítő nem tudja létrehozni az adatkönyvtárat ({$a->dataroot}).';
$string['pathssubadmindir'] = 'Egy pár webes gazdagép esetén az /admin speciális URL pl. a vezérlőpanel eléréséhez. Ez ütközik a Moodle admin oldalainak standard helyével. Javítás: a telepítésben nevezze át a rendszergazda könyvtárát, az új nevet pedig írja be ide. Például: <em>moodleadmin</em>. Ezzel helyrehozhatók a Moodle rendszergazdai ugrópontjai.';
$string['pathssubadmindir'] = 'Egy pár webes gazdagép esetén az /admin speciális URL pl. a vezérlőpanel eléréséhez. Ez ütközik a Moodle admin oldalainak standard helyével. Javítás: a telepítésben nevezze át a rendszergazda könyvtárát, az új nevet pedig írja be ide. Például: <em>moodleadmin</em>. Ezzel helyrehozhatók a Moodle rendszergazdai hivatkozásai.';
$string['pathssubdataroot'] = 'Szüksége van egy helyre, ahol a Moodle mentheti a feltöltött állományokat. Ez a könyvtár a webszerver felhasználója (általában \'nobody\' vagy \'apache\') számára legyen mind olvasható, MIND ÍRHATÓ. Ha nem létezik, a telepítő megpróbálja létrehozni.';
$string['pathssubdirroot'] = 'Teljes útvonal a Moodle telepítéséhez. ';
$string['pathssubwwwroot'] = 'A Moodle elérésére használandó teljes webcím. A Moodle egyszerre több címről nem érhető el. Ha portálja több címet használ, a jelen cím kivételével az összeshez állandó
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment