Commit 40cdfc58 authored by AMOS Bot's avatar AMOS Bot

Automatically generated installer lang files

parent 905511e8
......@@ -64,6 +64,12 @@ $string['memorylimithelp'] = '<p>Прагот на меморијата кај P
<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
<p>Како и да е, на некои компјутери, ова може да ги спречи <b>сите </b> PHP страници да работат (ќе забележите грешки на страниците) па ќе треба да ја преместите датотеката .htaccess.</p></li>
</ol>';
$string['paths'] = 'Патеки';
$string['pathshead'] = 'Потврди патеки';
$string['pathsroparentdataroot'] = 'Неможе да се запишува во предходниот директориум ({$a->parent}). Процесот на инсталација неможе да го создаде директориумот ({$a->dataroot}).';
$string['pathssubdataroot'] = '<p>Директориум каде што Moodle ќе ја зачува целата содржина на датотеки прикачена од корисниците.</p> <p>Овој директориум треба да биде има дозвола за читање и запишување од веб-серверот (најлесто \'www-data\', \'nobody\', или \'apache\').</p> <p>Не смее да биде директно достапен преку Интернет.</p> <p>Ако директориумот во моментов не постои, процесот на инсталација ќе се обиде да го создаде.</p>';
$string['pathssubdirroot'] = '<p>Целосна патека до директориумот каде што е кодот на Moodle.</p>';
$string['pathssubwwwroot'] = '<p>Целосната адреса каде што ќе се пристапува до Moodle, т.е. адресата што корисниците треба да ја внесат во лентата за адреси на нивниот прелистувач за пристап до Moodle.</p> <p>Не е можно да се пристапи до Moodle со користење на повеќе адреси. Ако вашата страница е достапна преку повеќе адреси, тогаш изберете ја најлесната и поставете трајно пренасочување за секоја од другите адреси.</p> <p>Ако вашата страница е достапна и од Интернет, и од внатрешна мрежа (понекогаш наречена Интранет), тогаш користете ја јавната адреса тука.</p> <p>Ако тековната адреса не е точна, променете ја URL-адресата во лентата за адреси на прелистувачот и повторно стартувајте ја инсталацијата.</p>';
$string['pathswrongadmindir'] = 'Администраторскиот директориум не постои';
$string['phpversion'] = 'Верзија на PHP';
$string['phpversionhelp'] = '<p>На Moodle му е потребна верзија на PHP, и тоа најмалку 4.1.0. </p>
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment