Commit 2a2435d0 authored by AMOS Bot's avatar AMOS Bot

Automatically generated installer lang files

parent 4ec279a2
......@@ -45,7 +45,7 @@ $string['dmlexceptiononinstall'] = '<p>Ett databasfel har inträffat [{$a->error
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Det gick inte att kontrollera den nedladdade filen';
$string['invalidmd5'] = 'Kontrollvariabeln var felaktig - försök igen';
$string['missingrequiredfield'] = 'Det saknas några obligatoriska fält';
$string['remotedownloaderror'] = 'Nedladdningen av en komponent till din server misslyckades, var snäll och verifiera inställningar för proxy. <br /><br />Du måste ladda ner <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> filen manuellt, kopiera den till "{$a->dest}" på din server och packa upp den där.';
$string['remotedownloaderror'] = 'Nedladdningen av en komponent till din server misslyckades. Vänligen verifiera inställningar för proxy. <br /><br />Du måste ladda ner <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> filen manuellt, kopiera den till "{$a->dest}" på din server och packa upp den där.';
$string['wrongdestpath'] = 'Fel sökväg';
$string['wrongsourcebase'] = 'Fel bas-URL till källan';
$string['wrongzipfilename'] = 'Fel namn på ZIP-filen';
......@@ -32,8 +32,8 @@ defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
$string['admindirname'] = 'Katalog/mapp för administration';
$string['availablelangs'] = 'Tillgängliga språkpaket';
$string['chooselanguagehead'] = 'Välj ett språk';
$string['chooselanguagesub'] = 'Var snäll och välj ett språk för installationen. Du kommer att ha möjlighet att välja språk för webbplatsen och användarna på en senare skärm.';
$string['clialreadyinstalled'] = 'Filen config.php finns redan, var snäll och använd admin/cli/upgrade.php om Du vill uppgradera Din webbplats.';
$string['chooselanguagesub'] = 'Vänligen välj ett språk för installationen. Du kommer att ha möjlighet att välja språk för webbplatsen och användarna på en senare skärm.';
$string['clialreadyinstalled'] = 'Filen config.php finns redan. Vänligen använd admin/cli/upgrade.php om Du vill uppgradera Din webbplats.';
$string['cliinstallheader'] = 'Installationsprogram av typ kommandorad {$a} för Moodle ';
$string['databasehost'] = 'Värd för databas';
$string['databasename'] = 'Namn på databas';
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment