Commit 11826cc8 authored by AMOS Bot's avatar AMOS Bot
Browse files

Automatically generated installer lang files

parent a654567b
......@@ -30,6 +30,7 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
$string['language'] = 'Език';
$string['moodlelogo'] = 'Лого на Moodle';
$string['next'] = 'Още';
$string['previous'] = 'Обратно';
$string['reload'] = 'Презареждане';
......@@ -46,6 +46,6 @@ $string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Kontrollen av den nedladdade filen missl
$string['invalidmd5'] = 'Kontrollvariabeln var felaktig - försök igen';
$string['missingrequiredfield'] = 'Det saknas några obligatoriska fält';
$string['remotedownloaderror'] = 'Nedladdningen av en komponent till din server misslyckades. Vänligen verifiera inställningar för proxy. <br /><br />Du måste ladda ner <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> filen manuellt, kopiera den till "{$a->dest}" på din server och packa upp den där.';
$string['wrongdestpath'] = 'Fel sökväg';
$string['wrongdestpath'] = 'Fel målsökväg';
$string['wrongsourcebase'] = 'Fel bas-URL till källan';
$string['wrongzipfilename'] = 'Fel namn på ZIP-filen';
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment