Commit 00282f1c authored by AMOS Bot's avatar AMOS Bot

Automatically generated installer lang files

parent 5c5ee48b
......@@ -43,7 +43,7 @@ $string['cannotunzipfile'] = 'No s\'ha pogut descomprimir el fitxer';
$string['componentisuptodate'] = 'El component està actualitzat';
$string['dmlexceptiononinstall'] = '<p>S\'ha produït un error de la base de dades [{$a->errorcode}].<br />{$a->debuginfo}</p>';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Ha fallat la comprovació del fitxer baixat';
$string['invalidmd5'] = 'L\'md5 no és vàlid. Torneu-ho a provar';
$string['invalidmd5'] = 'L\'md5 no és vàlid. Torneu a provar-ho';
$string['missingrequiredfield'] = 'Falta algun camp necessari';
$string['remotedownloaderror'] = '<p>No s\'ha pogut baixar el component al vostre servidor. Verifiqueu els paràmetres del servidor intermediari. Es recomana vivament l\'extensió cURL de PHP.</p>
<p>Haureu de baixar manualment el fitxer <a href="{$a->url}">{$a->url}</a>, copiar-lo a la ubicació «{$a->dest}» del vostre servidor i descomprimir-lo allí.</p>';
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment