user_picker.min.js.map 9.75 KB
Newer Older
1
{"version":3,"sources":["../../../../../src/local/grades/local/grader/user_picker.js"],"names":["UserPicker","userList","showUserCallback","preChangeUserCallback","currentUserIndex","render","bind","setUserId","userId","userIndex","findIndex","user","id","parseInt","Error","root","document","createElement","renderNavigator","html","js","Templates","replaceNodeContents","showUser","currentUser","registerEventListeners","renderForPromise","context","Promise","all","renderUserChange","userRegion","querySelector","Selectors","regions","currentUserRegion","fullname","textContent","addEventListener","e","button","target","closest","actions","changeUser","result","failed","updateIndex","dataset","direction","length","total","displayIndex","users","initialUserId","userPicker"],"mappings":"6NAwBA,OACA,O,61EAKMA,CAAAA,C,YASF,WAAYC,CAAZ,CAAsBC,CAAtB,CAAwCC,CAAxC,CAA+D,WAC3D,KAAKF,QAAL,CAAgBA,CAAhB,CACA,KAAKC,gBAAL,CAAwBA,CAAxB,CACA,KAAKC,qBAAL,CAA6BA,CAA7B,CACA,KAAKC,gBAAL,CAAwB,CAAxB,CAGA,KAAKC,MAAL,CAAc,KAAKA,MAAL,CAAYC,IAAZ,CAAiB,IAAjB,CAAd,CACA,KAAKC,SAAL,CAAiB,KAAKA,SAAL,CAAeD,IAAf,CAAoB,IAApB,CACpB,C,+CAQSE,C,CAAQ,CAEd,GAAMC,CAAAA,CAAS,CAAG,KAAKR,QAAL,CAAcS,SAAd,CAAwB,SAAAC,CAAI,CAAI,CAC9C,MAAOA,CAAAA,CAAI,CAACC,EAAL,GAAYC,QAAQ,CAACL,CAAD,CAC9B,CAFiB,CAAlB,CAIA,GAAkB,CAAC,CAAf,GAAAC,CAAJ,CAAsB,CAClB,KAAMK,CAAAA,KAAK,wBAAiBN,CAAjB,eACd,CAED,KAAKJ,gBAAL,CAAwBK,CAC3B,C,yKAOG,KAAKM,IAAL,CAAYC,QAAQ,CAACC,aAAT,CAAuB,KAAvB,CAAZ,C,eAEyB,MAAKC,eAAL,E,iBAAlBC,C,GAAAA,I,CAAMC,C,GAAAA,E,CACbC,UAAUC,mBAAV,CAA8B,KAAKP,IAAnC,CAAyCI,CAAzC,CAA+CC,CAA/C,E,eAGM,MAAKG,QAAL,CAAc,KAAKC,WAAnB,C,QAGN,KAAKC,sBAAL,G,qKAQc,CACd,MAAOJ,WAAUK,gBAAV,iEAA0D,EAA1D,CACV,C,0DAQgBC,C,CAAS,CACtB,MAAON,WAAUK,gBAAV,sEAA+DC,CAA/D,CACV,C,8EAOchB,C,oHACgBiB,CAAAA,OAAO,CAACC,GAAR,CAAY,CAAC,KAAKC,gBAAL,CAAsBnB,CAAtB,CAAD,CAA8B,KAAKT,gBAAL,CAAsBS,CAAtB,CAA9B,CAAZ,C,iCAAnBQ,C,GAAAA,I,CAAMC,C,GAAAA,E,CACRW,C,CAAa,KAAKhB,IAAL,CAAUiB,aAAV,CAAwBC,UAAUC,OAAV,CAAkBH,UAA1C,C,CACnBV,UAAUC,mBAAV,CAA8BS,CAA9B,CAA0CZ,CAA1C,CAAgDC,CAAhD,EAGMe,C,CAAoB,KAAKpB,IAAL,CAAUiB,aAAV,CAAwBC,UAAUC,OAAV,CAAkBV,WAA1C,C,iBACY,iBAAU,gBAAV,CAA4B,WAA5B,CAAyCb,CAAI,CAACyB,QAA9C,C,SAAtCD,CAAiB,CAACE,W,6LAMG,YACrB,KAAKtB,IAAL,CAAUuB,gBAAV,CAA2B,OAA3B,4CAAoC,WAAMC,CAAN,2FAC1BC,CAD0B,CACjBD,CAAC,CAACE,MAAF,CAASC,OAAT,CAAiBT,UAAUU,OAAV,CAAkBC,UAAnC,CADiB,KAG5BJ,CAH4B,gCAIP,CAAA,CAAI,CAACrC,qBAAL,CAA2B,CAAI,CAACqB,WAAhC,CAJO,QAItBqB,CAJsB,WAMvBA,CAAM,CAACC,MANgB,iBAOxB,CAAI,CAACC,WAAL,CAAiBlC,QAAQ,CAAC2B,CAAM,CAACQ,OAAP,CAAeC,SAAhB,CAAzB,EAPwB,eAQlB,CAAA,CAAI,CAAC1B,QAAL,CAAc,CAAI,CAACC,WAAnB,CARkB,yCAApC,wDAYH,C,gDAQWyB,C,CAAW,CACnB,KAAK7C,gBAAL,EAAyB6C,CAAzB,CAGA,GAA4B,CAAxB,MAAK7C,gBAAT,CAA+B,CAC3B,KAAKA,gBAAL,CAAwB,KAAKH,QAAL,CAAciD,MAAd,CAAuB,CAClD,CAFD,IAEO,IAAI,KAAK9C,gBAAL,CAAwB,KAAKH,QAAL,CAAciD,MAAd,CAAuB,CAAnD,CAAsD,CACzD,KAAK9C,gBAAL,CAAwB,CAC3B,CAED,MAAO,MAAKA,gBACf,C,uCAQiB,CACd,YACO,KAAKH,QAAL,CAAc,KAAKG,gBAAnB,CADP,EAEI+C,KAAK,CAAE,KAAKlD,QAAL,CAAciD,MAFzB,CAGIE,YAAY,CAAE,KAAKhD,gBAAL,CAAwB,CAH1C,EAKH,C,oCAOc,CACX,MAAO,MAAKW,IACf,C,6DAYU,WACXsC,CADW,CAEXnD,CAFW,CAGXC,CAHW,4IAMP,EANO,KAKPmD,aALO,CAKPA,CALO,YAKS,IALT,GAQLC,CARK,CAQQ,GAAIvD,CAAAA,CAAJ,CAAeqD,CAAf,CAAsBnD,CAAtB,CAAwCC,CAAxC,CARR,CASX,GAAImD,CAAJ,CAAmB,CACfC,CAAU,CAAChD,SAAX,CAAqB+C,CAArB,CACH,CAXU,eAYLC,CAAAA,CAAU,CAAClD,MAAX,EAZK,iCAcJkD,CAdI,0C","sourcesContent":["// This file is part of Moodle - http://moodle.org/\n//\n// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify\n// it under the terms of the GNU General Public License as published by\n// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or\n// (at your option) any later version.\n//\n// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,\n// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n// GNU General Public License for more details.\n//\n// You should have received a copy of the GNU General Public License\n// along with Moodle. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.\n\n/**\n * This module will tie together all of the different calls the gradable module will make.\n *\n * @module   mod_forum/local/grades/local/grader/user_picker\n * @package  mod_forum\n * @copyright 2019 Mathew May <mathew.solutions>\n * @license  http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later\n */\n\nimport Templates from 'core/templates';\nimport Selectors from './user_picker/selectors';\nimport {get_string as getString} from 'core/str';\n\nconst templatePath = 'mod_forum/local/grades/local/grader';\n\nclass UserPicker {\n\n  /**\n   * Constructor for the User Picker.\n   *\n   * @param {Array} userList List of users\n   * @param {Function} showUserCallback The callback used to display the user\n   * @param {Function} preChangeUserCallback The callback to use before changing user\n   */\n  constructor(userList, showUserCallback, preChangeUserCallback) {\n    this.userList = userList;\n    this.showUserCallback = showUserCallback;\n    this.preChangeUserCallback = preChangeUserCallback;\n    this.currentUserIndex = 0;\n\n    // Ensure that render is bound correctly.\n    this.render = this.render.bind(this);\n    this.setUserId = this.setUserId.bind(this);\n  }\n\n  /**\n   * Set the current userid without rendering the change.\n   * To show the user, call showUser too.\n   *\n   * @param {Number} userId\n   */\n  setUserId(userId) {\n    // Determine the current index based on the user ID.\n    const userIndex = this.userList.findIndex(user => {\n      return user.id === parseInt(userId);\n    });\n\n    if (userIndex === -1) {\n      throw Error(`User with id ${userId} not found`);\n    }\n\n    this.currentUserIndex = userIndex;\n  }\n\n  /**\n   * Render the user picker.\n   */\n  async render() {\n    // Create the root node.\n    this.root = document.createElement('div');\n\n    const {html, js} = await this.renderNavigator();\n    Templates.replaceNodeContents(this.root, html, js);\n\n    // Call the showUser function to show the first user immediately.\n    await this.showUser(this.currentUser);\n\n    // Ensure that the event listeners are all bound.\n    this.registerEventListeners();\n  }\n\n  /**\n   * Render the navigator itself.\n   *\n   * @returns {Promise}\n   */\n  renderNavigator() {\n    return Templates.renderForPromise(`${templatePath}/user_picker`, {});\n  }\n\n  /**\n   * Render the current user details for the picker.\n   *\n   * @param {Object} context The data used to render the user picker.\n   * @returns {Promise}\n   */\n  renderUserChange(context) {\n    return Templates.renderForPromise(`${templatePath}/user_picker/user`, context);\n  }\n\n  /**\n   * Show the specified user in the picker.\n   *\n   * @param {Object} user\n   */\n  async showUser(user) {\n    const [{html, js}] = await Promise.all([this.renderUserChange(user), this.showUserCallback(user)]);\n    const userRegion = this.root.querySelector(Selectors.regions.userRegion);\n    Templates.replaceNodeContents(userRegion, html, js);\n\n    // Update the hidden now-grading region so screen readers can announce the user that's currently being graded.\n    const currentUserRegion = this.root.querySelector(Selectors.regions.currentUser);\n    currentUserRegion.textContent = await getString('nowgradinguser', 'mod_forum', user.fullname);\n  }\n\n  /**\n   * Register the event listeners for the user picker.\n   */\n  registerEventListeners() {\n    this.root.addEventListener('click', async(e) => {\n      const button = e.target.closest(Selectors.actions.changeUser);\n\n      if (button) {\n        const result = await this.preChangeUserCallback(this.currentUser);\n\n        if (!result.failed) {\n          this.updateIndex(parseInt(button.dataset.direction));\n          await this.showUser(this.currentUser);\n        }\n      }\n    });\n  }\n\n  /**\n   * Update the current user index.\n   *\n   * @param {Number} direction\n   * @returns {Number}}\n   */\n  updateIndex(direction) {\n    this.currentUserIndex += direction;\n\n    // Loop around the edges.\n    if (this.currentUserIndex < 0) {\n      this.currentUserIndex = this.userList.length - 1;\n    } else if (this.currentUserIndex > this.userList.length - 1) {\n      this.currentUserIndex = 0;\n    }\n\n    return this.currentUserIndex;\n  }\n\n  /**\n   * Get the details of the user currently shown with the total number of users, and the 1-indexed count of the\n   * current user.\n   *\n   * @returns {Object}\n   */\n  get currentUser() {\n    return {\n      ...this.userList[this.currentUserIndex],\n      total: this.userList.length,\n      displayIndex: this.currentUserIndex + 1,\n    };\n  }\n\n  /**\n   * Get the root node for the User Picker.\n   *\n   * @returns {HTMLElement}\n   */\n  get rootNode() {\n    return this.root;\n  }\n}\n\n/**\n * Create a new user picker.\n *\n * @param {Array} users The list of users\n * @param {Function} showUserCallback The function to call to show a specific user\n * @param {Function} preChangeUserCallback The fucntion to call to save the grade for the current user\n * @param {Number} [currentUserID] The userid of the current user\n * @returns {UserPicker}\n */\nexport default async(\n  users,\n  showUserCallback,\n  preChangeUserCallback,\n  {\n    initialUserId = null,\n  } = {}\n) => {\n  const userPicker = new UserPicker(users, showUserCallback, preChangeUserCallback);\n  if (initialUserId) {\n    userPicker.setUserId(initialUserId);\n  }\n  await userPicker.render();\n\n  return userPicker;\n};\n"],"file":"user_picker.min.js"}