Commit e59a0f86 authored by AMOS Bot's avatar AMOS Bot
Browse files

Automatic installer lang files (20101204)

parent fe759410
......@@ -28,5 +28,5 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
$string['environmentrequireinstall'] = 'det er nødvendigt at installere/aktivere';
$string['environmentrequireinstall'] = 'skal være installeret og aktiveret';
$string['environmentrequireversion'] = 'version {$a->needed} er nødvendigt og du kører {$a->current}';
......@@ -41,6 +41,9 @@ $string['dataroot'] = 'Datamappe';
$string['dbprefix'] = 'Præfix for tabeller';
$string['dirroot'] = 'Moodle-mappe';
$string['environmenthead'] = 'Kontrollerer din serveropsætning...';
$string['environmentsub2'] = 'Hver version af Moodle har nogle minimumskrav til PHP-version og nogle obligatoriske PHP-extensions.
Installationsprogrammet udfører et tjek før hver installation og opgradering. Kontakt din serveradministrator hvis ikke du ved hvordan du installerer en ny version eller aktiverer PHP-extensions.';
$string['errorsinenvironment'] = 'Systemtjekket mislykkedes!';
$string['installation'] = 'Installation';
$string['langdownloaderror'] = 'Sproget "{$a}" blev desværre ikke installeret. Installationen vil fortsætte på engelsk.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>Den mængde hukommelse PHP kan bruge, er sat til {$a}.</p>
......@@ -64,8 +67,15 @@ $string['pathserrcreatedataroot'] = 'Databiblioteket ({$a->dataroot}) kan ikke o
$string['pathshead'] = 'Bekræft stier';
$string['pathsrodataroot'] = 'Datarootbiblioteket er skrivebeskyttet.';
$string['pathsroparentdataroot'] = 'Det overordnede bibliotek ({$a->parent}) er skrivebeskyttet. Databiblioteket ({$a->dataroot}) kan ikke oprettes af installationsprogrammet.';
$string['pathssubadmindir'] = 'Enkelte webhoteller bruger /admin som speciel URL til kontrolpanelet el. lign. Desværre konflikter det med Moodles standardplacering af admin-sider. Du kan klare dette ved at give admin-mappen et andet navn i din installation og skrive det her. Det kan f.eks. være <em>moodleadmin</em>. Det vil fikse admin-links i Moodle.';
$string['pathssubdataroot'] = 'Du har brug for et sted, hvor Moodle kan gemme uploadede filer. Denne mappe skal kunne læses OG SKRIVES I af webserverbrugeren (oftest \'ingen\' eller \'apache\'), men må ikke være tilgængelig direkte via internettet. Installationsprogrammet vil forsøge at oprette mappen, hvis ikke den allerede eksisterer.';
$string['pathssubdirroot'] = 'Den fulde sti til Moodleinstallationen.';
$string['pathssubwwwroot'] = 'Moodles fulde web-adresse.
Det er ikke muligt at komme ind på Moodle fra mere end en adresse.
Hvis dit websted har flere offentlige adresser skal du opsætte permanent viderestilling på dem alle undtagen fra denne.
Hvis dit websted er tilgængeligt fra både internet og intranet skal du bruge internetadressen her og opsætte din DNS sådan at intranet-brugerne kan bruge den offentlige adresse også.
Hvis ikke adressen er korrekt må du ændre URL\'en i din browser og genstarte installationen med den rigtige adresse.
';
$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Dataroot er ikke sikret';
$string['pathswrongadmindir'] = 'Adminmappe eksisterer ikke';
$string['phpextension'] = '{$a} PHP-extension';
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment