Commit df2527eb authored by David Monllaó's avatar David Monllaó
Browse files

Merge branch 'install_28_STABLE' of...

Merge branch 'install_28_STABLE' of https://git.in.moodle.com/amosbot/moodle-install into MOODLE_28_STABLE
parents ade73d44 027baac8
......@@ -34,8 +34,8 @@ $string['admindirname'] = 'Adresář se soubory pro správu serveru';
$string['availablelangs'] = 'Dostupné jazykové balíčky';
$string['chooselanguagehead'] = 'Vyberte jazyk';
$string['chooselanguagesub'] = 'Zvolte si jazyk tohoto průvodce instalací. Vybraný jazyk bude též nastaven jako výchozí jazyk stránek, ale to půjde případně později změnit.';
$string['clialreadyconfigured'] = 'Soubor config.php již existuje. Spusťte admin/cli/install_database.php, pokud chcete provést instalaci databáze.';
$string['clialreadyinstalled'] = 'Soubor config.php již existuje. Spusťte admin/cli/upgrade.php, pokud chcete provést upgrade vašich stránek.';
$string['clialreadyconfigured'] = 'Konfigurační soubor config.php již existuje. Spusťte admin/cli/install_database.php, pokud chcete provést instalaci databáze.';
$string['clialreadyinstalled'] = 'Konfigurační soubor config.php již existuje. Spusťte admin/cli/upgrade.php, pokud chcete provést upgrade vašich stránek.';
$string['cliinstallheader'] = 'Moodle {$a} - průvodce instalací z příkazové řádky';
$string['databasehost'] = 'Databázový server';
$string['databasename'] = 'Název databáze';
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment