Commit cb800c30 authored by AMOS Bot's avatar AMOS Bot
Browse files

Automatic installer lang files (20100922)

parent 2545e668
......@@ -28,5 +28,7 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
$string['cliincorrectvalueerror'] = 'خطأ، القيمة "{$a->value}" غير صحيحة من أجل "{$a->option}"';
$string['cliincorrectvalueretry'] = 'قيمة غير صحيحة، حاول مرة أخرى';
$string['environmentrequireinstall'] = 'مطلوب تثبيته/تمكينه';
$string['environmentrequireversion'] = 'مطلوب الأصدار {$a->needed} ، وانت تستخدم الأصدار {$a->current}';
......@@ -28,5 +28,15 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
$string['clianswerno'] = 'n';
$string['cliansweryes'] = 'a';
$string['cliincorrectvalueerror'] = 'Chyba, nesprávná hodnota "{$a->value}" volby "{$a->option}"';
$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Nesprávná hodnota, prosím zadejte znovu';
$string['clitypevalue'] = 'zadejte hodnotu';
$string['clitypevaluedefault'] = 'zadejte hodnotu nebo stiskněte Enter pro použití výchozí hodnoty ({$a})';
$string['cliunknowoption'] = 'Neznámé volby:
{$a}
Použijte volbu --help pro získání nápovědy';
$string['cliyesnoprompt'] = 'zadejte a (pro "ano") nebo n (pro "ne")';
$string['environmentrequireinstall'] = 'vyžadovaná komponenta';
$string['environmentrequireversion'] = 'vyžadována je verze {$a->needed}, nyní používáte verzi {$a->current}';
......@@ -32,6 +32,7 @@ $string['admindirname'] = 'Adresář pro správu (admin)';
$string['availablelangs'] = 'Dostupné jazykové balíčky';
$string['chooselanguagehead'] = 'Vyberte jazyk';
$string['chooselanguagesub'] = 'Zvolte si jazyk PRO INSTALOVÁNÍ. Jazyk pro stránky Moodlu a pro uživatele budete moci vybrat později.';
$string['clialreadyinstalled'] = 'Soubor config.php již existuje. Spusťte admin/cli/upgrade.php, pokud chcete provést upgrade vašich stránek.';
$string['dataroot'] = 'Datový adresář';
$string['dbprefix'] = 'Předpona tabulek';
$string['dirroot'] = 'Adresář Moodlu';
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment