Commit bdc53376 authored by Eloy Lafuente's avatar Eloy Lafuente
Browse files

Merge branch 'install_master' of https://git.in.moodle.com/amosbot/moodle-install

parents 821ab1bf 6526005f
......@@ -35,7 +35,7 @@ $string['availablelangs'] = 'Llista d\'idiomes disponibles';
$string['chooselanguagehead'] = 'Trieu un idioma';
$string['chooselanguagesub'] = 'Trieu un idioma per a la instal·lació. S\'utilitzarà també com a idioma per defecte del lloc, tot i que després podeu canviar-lo.';
$string['clialreadyconfigured'] = 'El fitxer config.php ja existeix, feu servir dmin/cli/install_database.php si voleu instal·lar aquest lloc web.';
$string['clialreadyinstalled'] = 'El fitxer config.php ja existeix, feu servir admin/cli/upgrade.php si voleu actualitzar aquest lloc web.';
$string['clialreadyinstalled'] = 'El fitxer de configuració config.php ja existeix. Feu servir admin/cli/upgrade.php si voleu actualitzar Moodle per a aquest lloc web.';
$string['cliinstallheader'] = 'Programa d\'instal·lació de línia d\'ordres de Moodle {$a}';
$string['databasehost'] = 'Servidor de base de dades:';
$string['databasename'] = 'Nom de la base de dades:';
......
......@@ -70,7 +70,7 @@ $string['pathsrodataroot'] = 'Do datového adresáře nelze zapisovat.';
$string['pathsroparentdataroot'] = 'Do nadřazeného adresáře ({$a->parent}) nelze zapisovat. Datový adresář ({$a->dataroot}) nemůže být tímto průvodcem instalací vytvořen.';
$string['pathssubadmindir'] = 'Na některých serverech je URL adresa /admin vyhrazena pro speciální účely (např. pro ovládací panel). Na takových serverech může dojít ke kolizi se standardním umístěním stránek pro správu Moodle. Máte-li tento problém, přejmenujte adresář <eM>admin</em> ve vaší instalaci Moodle a sem zadejte jeho nový název - například <em>moodleadmin</em>. Všechny generované odkazy na stránky správy Moodle budou používat tento nový název.';
$string['pathssubdataroot'] = 'Moodle potřebuje prostor, kam si bude ukládat nahrané soubory a další údaje. K tomuto adresáři musí mít proces webového serveru právo ke čtení i k zápisu (webový server bývá většinou spouštěn pod uživatelem "www-data" nebo "apache"). Tento adresář ale zároveň nesmí být dostupný přímo přes webové rozhraní. Instalační skript se pokusí tento adresář vytvořit, pokud nebude existovat.';
$string['pathssubdirroot'] = 'Absolutní cesta k adresáři s instalací Moodle';
$string['pathssubdirroot'] = '<p>Absolutní cesta k adresáři s instalací Moodle.</p>';
$string['pathssubwwwroot'] = 'Zadejte úplnou webovou adresu, na níž bude Moodle dostupný. Moodle potřebuje jedinečnou adresu, není možné jej provozovat na několika URL současně. Používáte-li několik veřejných domén, musíte si sami nastavit permanentní přesměrování na jednu z nich a tu pak použít. Pokud je váš server dostupný z vnější a z vnitřní sítě pod různými IP adresami, použijte jeho veřejnou adresu a nastavte si váš DNS server tak, že ji mohou používat i uživatelé z vnitřní sítě.';
$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Umístění datového adresáře není bezpečné';
$string['pathswrongadmindir'] = 'Adresář pro správu serveru (admin) neexistuje';
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment