Commit b25f4281 authored by AMOS Bot's avatar AMOS Bot
Browse files

Automatically generated installer lang files

parent 81f44488
......@@ -41,7 +41,7 @@ $string['cannotunzipfile'] = 'Nije moguće otpakirati datoteku';
$string['componentisuptodate'] = 'Komponenta je dostupna u svojoj najnovijoj inačici.';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Došlo je do pogreške pri provjeri preuzete datoteke';
$string['invalidmd5'] = 'Neispravna md5 datoteka';
$string['missingrequiredfield'] = 'Nedostaje neko obvezno polje';
$string['missingrequiredfield'] = 'Nedostaje neko obvezatno polje';
$string['remotedownloaderror'] = 'Nije uspjelo preuzimanje komponente na poslužitelj, provjerite postavke proxyja. Preporuča se uporaba PHP cURL dodatka.<br /><br />Ručno preuzmite datoteku s <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> iskopirajte ju u "{$a->dest}" na poslužitelju i raspakirajte.';
$string['wrongdestpath'] = 'Pogrešna odredišna putanja.';
$string['wrongsourcebase'] = 'Pogrešna baza izvornog URL-a';
......
......@@ -45,7 +45,7 @@ $string['datarootpermission'] = 'Ovlasti nad mapom s podacima';
$string['dbprefix'] = 'Prefiks tablice';
$string['dirroot'] = 'Moodle mapa';
$string['environmenthead'] = 'Provjera okruženja vašeg poslužitelja ...';
$string['environmentsub2'] = 'Svaka inačica Moodle-a ima minimalne zahtjeve po pitanju odgovarajuće PHP inačice i nekoliko obveznih PHP ekstenzija.
$string['environmentsub2'] = 'Svaka inačica Moodle-a ima minimalne zahtjeve po pitanju odgovarajuće PHP inačice i nekoliko obvezatnih PHP ekstenzija.
Puna provjera okruženja se obavlja prije svake instalacije ili nadogradnje postojeće inačice. Ako ne znate kako instalirati novu inačicu ili omogućiti PHP ekstenzije, kontaktirajte administratora vašeg poslužitelja.';
$string['errorsinenvironment'] = 'Pogreške u okruženju poslužitelja!';
$string['installation'] = 'Instalacija';
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment