Commit ac952d6b authored by AMOS Bot's avatar AMOS Bot
Browse files

Automatic installer lang files (20101205)

parent 90699ee5
......@@ -33,7 +33,7 @@ $string['availablelangs'] = 'Dostupné jazykové balíčky';
$string['chooselanguagehead'] = 'Vyberte jazyk';
$string['chooselanguagesub'] = 'Zvoľte si jazyk pre inštaláciu. Tento jazyk bude tiež použitý ako východzí jazyk portálu, ale môže byť neskôr zmenený.';
$string['clialreadyinstalled'] = 'Súbor config.php už existuje. Použite admin/cli/upgrade.php ak chcete aktualizovať váš portál.';
$string['cliinstallheader'] = 'Mooodle ($a) inštalačný program z príkazového riadku';
$string['cliinstallheader'] = 'Mooodle {$a} inštalačný program z príkazového riadku';
$string['databasehost'] = 'Databázový server';
$string['databasename'] = 'Názov databázy';
$string['databasetypehead'] = 'Vyberte driver pre databázu';
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment