Commit ac60c71c authored by AMOS Bot's avatar AMOS Bot
Browse files

Automatically generated installer lang files

parent 63e9112a
......@@ -49,19 +49,19 @@ $string['environmentsub2'] = 'Každé vydání Moodle vyžaduje určitou minimá
$string['errorsinenvironment'] = 'Kontrola serverového prostředí selhala!';
$string['installation'] = 'Instalace';
$string['langdownloaderror'] = 'Bohužel, jazyk "{$a}" se nepodařilo nainstalovat. Instalace bude pokračovat v angličtine.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>Limit paměti pro PHP skripty je na vašem serveru momentálně nastaven na hodnotu {$a}.</p>
$string['memorylimithelp'] = '<p>Limit paměti pro PHP skripty je na vašem serveru momentálně nastaven na {$a}.</p>
<p>To může později způsobovat Moodlu problémy, zvláště při větším množství modulů a/nebo uživatelů.</p>
<p>Je-li to možné, doporučujeme vám nastavit v PHP vyšší limit, např. 40M. Můžete to provést několika způsoby:
<p>Je-li to možné, doporučujeme vám nastavit v PHP vyšší limit, např. 40M. Můžete to provést několika způsoby:</p>
<ol>
<li>Můžete-li, překompilujte PHP s volbou <i>--enable-memory-limit</i>.
Moodle si tak bude sám moci nastavit potřebný limit.</li>
<li>Máte-li přístup k souboru php.ini, změňte nastavení <b>memory_limit</b>
na hodnotu blízkou 40M. Nemáte-li taková práva, požádejte správce vašeho webového serveru, aby toto nastavení provedl on.</li>
<li>Na některých serverech můžete v kořenovém adresáři Moodlu vytvořit soubor .htaccess s následujícím řádkem:
<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
<p>Bohužel, v některých případech tím vyřadíte z provozu <b>všechny</b> PHP stránky (při jejich prohlížení uvidíte chybová hlášení), takže budete muset soubor .htaccess zase odstranit.</li>
<blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
<p>Bohužel, v některých případech tím vyřadíte z provozu <b>všechny</b> PHP stránky (při jejich prohlížení uvidíte chybová hlášení), takže budete muset soubor .htaccess zase odstranit.</p></li>
</ol>';
$string['paths'] = 'Cesty';
$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Datový adresář ({$a->dataroot}) nemůže být tímto průvodcem instalací vytvořen.';
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment