Commit a457f234 authored by AMOS Bot's avatar AMOS Bot
Browse files

Automatically generated installer lang files

parent 608beccd
......@@ -30,5 +30,5 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
$string['parentlanguage'] = 'dk';
$string['parentlanguage'] = 'da';
$string['thislanguage'] = 'Dansk (kursus)';
......@@ -34,6 +34,8 @@ $string['admindirname'] = 'Director Admin';
$string['availablelangs'] = 'Pachete de limbă disponibile';
$string['chooselanguagehead'] = 'Selectare limbă';
$string['chooselanguagesub'] = 'Vă rugăm selectaţi limba pentru interfaţa de instalare, limba selectată va fi folosită EXCLUSIV în cadrul procedurii de instalare. Ulterior veţi putea selecta limba în care doriţi să fie afişată interfaţa.';
$string['clialreadyconfigured'] = 'Fișierul de configurare';
$string['clialreadyinstalled'] = 'Fișierul de configurare config.php există deja. Vă rugăm să folosiți dmin/cli/install_database.php to pentru a upgrada Moodle pentru acest site.';
$string['databasehost'] = 'Gazdă baza de date';
$string['databasename'] = 'Nume baza de date';
$string['databasetypehead'] = 'Alegere driver baza de date';
......@@ -46,6 +48,7 @@ $string['installation'] = 'Instalare';
$string['langdownloaderror'] = 'Din păcate, limba "{$a}" nu a putut fi descărcată. Procesul de instalare va continua în limba engleză.';
$string['paths'] = 'Căi';
$string['pathshead'] = 'Confirmare căi';
$string['pathsrodataroot'] = 'Directorul dataroot nu poate fi scris.';
$string['pathssubdirroot'] = '<p>Calea completă către directorul care conține codul Moodle .</p>';
$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Locația dataroot nu este sigură';
$string['pathswrongadmindir'] = 'Directorul admin nu există';
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment