Commit 90d00d0e authored by Dan Poltawski's avatar Dan Poltawski
Browse files

Merge branch 'install_master' of https://git.in.moodle.com/amosbot/moodle-install

parents efe57105 4827eaa7
......@@ -35,9 +35,13 @@ $string['cliansweryes'] = 'j';
$string['cliincorrectvalueerror'] = 'Fejl, "{$a->value}" er en forkert værdi for "{$a->option}"';
$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Forkert værdi, prøv igen!';
$string['clitypevalue'] = 'tast værdi';
$string['clitypevaluedefault'] = 'tast værdi eller brug standardværdien ved at trykke Enter';
$string['cliunknowoption'] = 'Ukendte options: {$a} Brug venligst --help option.';
$string['clitypevaluedefault'] = 'tast værdi eller brug standardværdien ({$a}) ved at trykke Enter';
$string['cliunknowoption'] = 'Ukendte options:
{$a}
Brug venligst --help option.';
$string['cliyesnoprompt'] = 'j (betyder ja) og n (betyder nej)';
$string['environmentrequireinstall'] = 'skal være installeret og aktiveret';
$string['environmentrequireversion'] = 'minimumskravet er version {$a->needed} og du kører {$a->current}';
$string['upgradekeyset'] = 'Opgraderingsnøgle (efterlad blank for ikke at angive denne)';
$string['upgradekeyset'] = 'Opgraderingsnøgle (efterlad tom for ikke at angive denne)';
......@@ -41,10 +41,10 @@ $string['cannotsavezipfile'] = 'Kan ikke gemme zip-fil';
$string['cannotunzipfile'] = 'Kan ikke pakke filen ud';
$string['componentisuptodate'] = 'Komponenten er ajour';
$string['dmlexceptiononinstall'] = '<p>En databasefejl er opstået [{$a->errorcode}].<br />{$a->debuginfo}</p>';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Downloadet fil-tjek fejlede';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Downloadet fil-tjek mislykkedes';
$string['invalidmd5'] = 'Tjekvariablen var forkert - prøv igen';
$string['missingrequiredfield'] = 'Der mangler nogle obligatoriske felter';
$string['remotedownloaderror'] = '<p>Download af komponent til din server fejlede. Verificer venligst proxy-indstillilngerne; udvidelsen PHP cURL anbefales kraftigt. </p> <p>Du downloade filen <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> manuelt, kopiere den til "{$a->dest}" på din server og udpakke den der.</p>';
$string['remotedownloaderror'] = '<p>Download af komponenten til din server mislykkedes. Verificer proxy-indstillilngerne, udvidelsen PHP cURL anbefales kraftigt. </p> <p>Du skal downloade filen <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> manuelt, kopiere den til "{$a->dest}" på din server og udpakke den der.</p>';
$string['wrongdestpath'] = 'Forkert destinationssti';
$string['wrongsourcebase'] = 'Forkert kilde-URL';
$string['wrongzipfilename'] = 'Forkert zip-filnavn';
......@@ -35,7 +35,7 @@ $string['availablelangs'] = 'Tilgængelige sprogpakker';
$string['chooselanguagehead'] = 'Vælg et sprog';
$string['chooselanguagesub'] = 'Vælg et sprog til brug under installationen. Dette sprog vil også blive brugt som standardsprog på webstedet, men det kan altid ændres til et andet sprog.';
$string['clialreadyconfigured'] = 'Konfigurationsfilen config.php eksisterer allerede. Benyt venigst admin/cli/install_database.php til at installere Moodle for dette site.';
$string['clialreadyinstalled'] = 'Filen config.php eksisterer allerede, brug venligst admin/cli/upgrade.php hvis du ønsker at opgradere dette websted.';
$string['clialreadyinstalled'] = 'Filen config.php eksisterer allerede, brug venligst admin/cli/install_database.php hvis du ønsker at opgradere dette websted.';
$string['cliinstallheader'] = 'Moodle {$a} kommandolinje-installationsprogram';
$string['databasehost'] = 'Databasevært';
$string['databasename'] = 'Databasenavn';
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment