Commit 8bc54c07 authored by AMOS Bot's avatar AMOS Bot
Browse files

Automatically generated installer lang files

parent 7c54533c
......@@ -35,7 +35,7 @@ $string['availablelangs'] = 'Llista d\'idiomes disponibles';
$string['chooselanguagehead'] = 'Trieu un idioma';
$string['chooselanguagesub'] = 'Trieu un idioma per a la instal·lació. S\'utilitzarà també com a idioma per defecte del lloc, tot i que després podeu canviar-lo.';
$string['clialreadyconfigured'] = 'El fitxer config.php ja existeix, feu servir dmin/cli/install_database.php si voleu instal·lar aquest lloc web.';
$string['clialreadyinstalled'] = 'El fitxer config.php ja existeix, feu servir admin/cli/upgrade.php si voleu actualitzar aquest lloc web.';
$string['clialreadyinstalled'] = 'El fitxer de configuració config.php ja existeix. Feu servir admin/cli/upgrade.php si voleu actualitzar Moodle per a aquest lloc web.';
$string['cliinstallheader'] = 'Programa d\'instal·lació de línia d\'ordres de Moodle {$a}';
$string['databasehost'] = 'Servidor de base de dades:';
$string['databasename'] = 'Nom de la base de dades:';
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment