Commit 7c54533c authored by AMOS Bot's avatar AMOS Bot
Browse files

Automatically generated installer lang files

parent 34e8b2db
......@@ -42,6 +42,7 @@ $string['cannotsavemd5file'] = 'Fişierul md5 nu poate fi salvat';
$string['cannotsavezipfile'] = 'Arhiva ZIP nu poate fi salvată';
$string['cannotunzipfile'] = 'Arhiva nu poate fi deschisă';
$string['componentisuptodate'] = 'Componenta este actualizată';
$string['dmlexceptiononinstall'] = '<p>A apărut o problemă la baza de date [{$a->errorcode}].<br />{$a->debuginfo}</p>';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Verificarea fişierului descărcat a eşuat';
$string['invalidmd5'] = 'md5 incorect';
$string['missingrequiredfield'] = 'Lipseşte un câmp obligatoriu';
......
......@@ -36,6 +36,7 @@ $string['chooselanguagehead'] = 'Selectare limbă';
$string['chooselanguagesub'] = 'Vă rugăm selectaţi limba pentru interfaţa de instalare, limba selectată va fi folosită EXCLUSIV în cadrul procedurii de instalare. Ulterior veţi putea selecta limba în care doriţi să fie afişată interfaţa.';
$string['clialreadyconfigured'] = 'Fișierul de configurare';
$string['clialreadyinstalled'] = 'Fișierul de configurare config.php există deja. Vă rugăm să folosiți dmin/cli/install_database.php to pentru a upgrada Moodle pentru acest site.';
$string['cliinstallheader'] = 'Program command line installation Moodle {$a}';
$string['databasehost'] = 'Gazdă baza de date';
$string['databasename'] = 'Nume baza de date';
$string['databasetypehead'] = 'Alegere driver baza de date';
......@@ -44,9 +45,13 @@ $string['datarootpermission'] = 'Permisiuni directoare date';
$string['dbprefix'] = 'Prefix tabele';
$string['dirroot'] = 'Director Moodle';
$string['environmenthead'] = 'Se verifică mediul...';
$string['environmentsub2'] = 'Fiecare versiune Moodle are o anumită cerință minimă PHP și un număr de extensii PHP obligatorii.
Verificarea completă a mediului se face înainte de fiecare instalare și upgrade. Vă rugăm să contactați administratorul serverului, dacă nu știți cum se instalează noua versiune sau dacă activați extensiile PHP.';
$string['errorsinenvironment'] = 'Verificarea mediului eșuată!';
$string['installation'] = 'Instalare';
$string['langdownloaderror'] = 'Din păcate, limba "{$a}" nu a putut fi descărcată. Procesul de instalare va continua în limba engleză.';
$string['paths'] = 'Căi';
$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Data directory ({$a->dataroot}) nu poate fi creat de către installer.';
$string['pathshead'] = 'Confirmare căi';
$string['pathsrodataroot'] = 'Directorul dataroot nu poate fi scris.';
$string['pathssubdirroot'] = '<p>Calea completă către directorul care conține codul Moodle .</p>';
......@@ -54,5 +59,10 @@ $string['pathsunsecuredataroot'] = 'Locația dataroot nu este sigură';
$string['pathswrongadmindir'] = 'Directorul admin nu există';
$string['phpextension'] = 'extensie PHP {$a}';
$string['phpversion'] = 'Versiune PHP';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle necesită o versiune PHP de cel puțin 4.3.0 or 5.1.0 (5.0.x are un număr de probleme cunscute).</p>
<p>Momentan rulați versiunea {$a}</p>
<p>Trebuie să upgradați PHP sau să îl mutați pe o gazdă cu o nouă versiune de PHP!<br />
(În cazul 5.0.x puteți, de asemenea, să downgradați la versiunea 4.4.x)</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
$string['welcomep40'] = 'Pachetul include și <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
$string['wwwroot'] = 'Adresă Web';
......@@ -40,6 +40,7 @@ $string['databasehost'] = 'Gostitelj podatkovne baze';
$string['databasename'] = 'Ime podatkovne baze';
$string['databasetypehead'] = 'Izberite gonilnik podatkovne baze';
$string['dataroot'] = 'Imenik za podatke';
$string['datarootpermission'] = 'Pravice za podatkovno mapo';
$string['dbprefix'] = 'Predpona tabel';
$string['dirroot'] = 'Imenik Moodle';
$string['environmenthead'] = 'Preverjanje vašega okolja ...';
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment