Commit 7511a99d authored by AMOS Bot's avatar AMOS Bot
Browse files

Automatically generated installer lang files

parent ae1854f5
...@@ -30,6 +30,9 @@ ...@@ -30,6 +30,9 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die(); defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
$string['cannotcreatedboninstall'] = '<p>Nu se poate crea baza de date.</p>
<p>Baza de date specificată nu există iar utilizatorul nu are permisiunea de a crea baza de date.</p>
<p>Admistratorul site-ului trebuie să verfice configurarea bazei de date.</p>';
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Nu se poate crea un director lang'; $string['cannotcreatelangdir'] = 'Nu se poate crea un director lang';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Nu se poate crea director temporar'; $string['cannotcreatetempdir'] = 'Nu se poate crea director temporar';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Nu se pot descărca componente'; $string['cannotdownloadcomponents'] = 'Nu se pot descărca componente';
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment