Commit 4a702ed5 authored by AMOS Bot's avatar AMOS Bot
Browse files

Automatically generated installer lang files

parent b6e2489f
......@@ -79,7 +79,7 @@ $string['phpversion'] = 'Verze PHP';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle vyžaduje PHP alespoň verze 4.3.0 nebo 5.1.0 (PHP 5.0.x obsahuje množství chyb).</p>
<p>Nyní používáte PHP verze {$a}.</p>
<p>Musíte PHP upgradovat, nebo přejít k hostiteli s vyšší verzí!<br />
(U PHP 5.0.x můžete také přejít na nižší verzi 4.4.x či 4.3.x.)</p>';
(U PHP 5.0.x můžete také přejít na nižší verzi 4.4.x )</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
$string['welcomep20'] = 'Podařilo se vám úspěšně nainstalovat a spustit balíček <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong>. Gratulujeme!';
$string['welcomep30'] = '<strong>{$a->installername}</strong> obsahuje aplikace k vytvoření prostředí, ve kterém bude provozován váš <strong>Moodle</strong>. Jmenovitě se jedná o:';
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment