Commit 27f5d818 authored by Eloy Lafuente's avatar Eloy Lafuente
Browse files

Merge branch 'install_28_STABLE' of...

Merge branch 'install_28_STABLE' of https://git.in.moodle.com/amosbot/moodle-install into MOODLE_28_STABLE
parents c2da1ffe 170bb2e1
......@@ -90,5 +90,5 @@ $string['welcomep50'] = 'L\'ús de totes les aplicacions d\'aquest paquet és go
<a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">codi font obert</a> i es distribueix
sota llicència <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a>.';
$string['welcomep60'] = 'Les pàgines següents us guiaran per una sèrie de passos fàcils de seguir per configurar <strong>Moodle</strong> en el vostre ordinador. Podeu acceptar els paràmetres per defecte o, opcionalment, modificar-los perquè s\'ajustin a les vostres necessitats.';
$string['welcomep70'] = 'Feu clic en el botó "Següent" per continuar la configuració de <strong>Moodle</strong>.';
$string['welcomep70'] = 'Feu clic al botó «Següent» per continuar amb la configuració de <strong>Moodle</strong>.';
$string['wwwroot'] = 'Adreça web';
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment