Commit 2096f007 authored by AMOS Bot's avatar AMOS Bot
Browse files

Automatically generated installer lang files

parent a539bd0a
......@@ -34,12 +34,14 @@ $string['admindirname'] = 'Adresář se soubory pro správu serveru';
$string['availablelangs'] = 'Dostupné jazykové balíčky';
$string['chooselanguagehead'] = 'Vyberte jazyk';
$string['chooselanguagesub'] = 'Zvolte si jazyk tohoto průvodce instalací. Vybraný jazyk bude též nastaven jako výchozí jazyk stránek, ale to půjde případně později změnit.';
$string['clialreadyconfigured'] = 'Soubor config.php již existuje. Spusťte admin/cli/install_database.php, pokud chcete provést instalaci databáze.';
$string['clialreadyinstalled'] = 'Soubor config.php již existuje. Spusťte admin/cli/upgrade.php, pokud chcete provést upgrade vašich stránek.';
$string['cliinstallheader'] = 'Moodle {$a} - průvodce instalací z příkazové řádky';
$string['databasehost'] = 'Databázový server';
$string['databasename'] = 'Název databáze';
$string['databasetypehead'] = 'Vyberte databázový ovladač';
$string['dataroot'] = 'Datový adresář';
$string['datarootpermission'] = 'Přístupová práva k datovému adresáři';
$string['dbprefix'] = 'Předpona tabulek';
$string['dirroot'] = 'Adresář Moodlu';
$string['environmenthead'] = 'Kontrola programového prostředí...';
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment