Commit 19eb7b80 authored by AMOS Bot's avatar AMOS Bot
Browse files

Automatically generated installer lang files

parent 3ed9d1c1
......@@ -34,6 +34,7 @@ $string['admindirname'] = 'Admin-mappe';
$string['availablelangs'] = 'Tilgængelige sprogpakker';
$string['chooselanguagehead'] = 'Vælg et sprog';
$string['chooselanguagesub'] = 'Vælg et sprog til brug under installationen. Dette sprog vil også blive brugt som standardsprog på webstedet, men det kan altid ændres til et andet sprog.';
$string['clialreadyconfigured'] = 'Konfigurationsfilen config.php eksisterer allerede. Benyt venigst admin/cli/install_database.php til at installere Moodle for dette site.';
$string['clialreadyinstalled'] = 'Filen config.php eksisterer allerede, brug venligst admin/cli/upgrade.php hvis du ønsker at opgradere dette websted.';
$string['cliinstallheader'] = 'Moodle {$a} kommandolinje-installationsprogram';
$string['databasehost'] = 'Databasevært';
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment