Commit 170bb2e1 authored by AMOS Bot's avatar AMOS Bot
Browse files

Automatically generated installer lang files

parent c12979c7
......@@ -90,5 +90,5 @@ $string['welcomep50'] = 'L\'ús de totes les aplicacions d\'aquest paquet és go
<a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">codi font obert</a> i es distribueix
sota llicència <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a>.';
$string['welcomep60'] = 'Les pàgines següents us guiaran per una sèrie de passos fàcils de seguir per configurar <strong>Moodle</strong> en el vostre ordinador. Podeu acceptar els paràmetres per defecte o, opcionalment, modificar-los perquè s\'ajustin a les vostres necessitats.';
$string['welcomep70'] = 'Feu clic en el botó "Següent" per continuar la configuració de <strong>Moodle</strong>.';
$string['welcomep70'] = 'Feu clic al botó «Següent» per continuar amb la configuració de <strong>Moodle</strong>.';
$string['wwwroot'] = 'Adreça web';
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment