Commit 025ed8a3 authored by AMOS Bot's avatar AMOS Bot
Browse files

Automatically generated installer lang files

parent 4a702ed5
......@@ -31,7 +31,7 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
$string['admindirname'] = 'Administratoriaus katalogas';
$string['availablelangs'] = 'Galimų kalbų sąrašas';
$string['availablelangs'] = 'Galimi kalbų paketai';
$string['chooselanguagehead'] = 'Pasirinkite kalbą';
$string['chooselanguagesub'] = 'Pasirinkite diegimo kalbą. Ši kalba bus naudojama ir kaip numatytoji svetainės kalba, nors vėliau ją bus galima pakeisti.';
$string['clialreadyconfigured'] = 'Failas config.php jau yra, prašau naudoti admin/cli/install_database.php jei norite įrašyti šią svetainę.';
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment